РАЙОНЕН СЪД - ГР.КРУМОВГРАД
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2012г. до 31.1.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 3/2012 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КРУМОВГРАД Председател и докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 5.1.2012г., в законна сила от 16.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето П.Л.А., с ЕГН **********, родено на *** год. , в семейството на С.Н.А., с ЕГН ********** и Р.Е.А., с ЕГН ********** - баба и дядо на детето по майчина линия. РЕШЕНИЕТО, съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за закрила на детето, подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС – гр. Кърджали в седемдневен срок от връчването му на страните. 
2 Гражданско дело No 188/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ДИНО НИТРО МЕД АД ГР.ПАНАГЮРИЩЕ БУЛСЛЕЙТ ООД ГР.КРУМОВГРАД Председател и докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 12.1.2012г.
ОСЪЖДА „Б.” ООД, с БУЛСТАТ *****, със седалище и адрес на управление - гр. Крумовград, ул. „ *****, представлявано от управителя Х.Г.Х., да заплати на „О." АД, с ЕИК ***** , със седалище и адрес на управление -гр. П., ул. „ *****, сумата в размер на 3297,01 лева / три хиляди двеста деветдесет и седем лева и една стотинка/ , представляваща неизплатена цена за доставени материали по Фактура № 0000002203/26.09.2003 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 23. 12. 2010г. – датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА „Б.” ООД, с БУЛСТАТ *****, със седалище и адрес на управление - гр. Крумовград, ул. „ *****, представлявано от управителя Х.Г.Х., да заплати на „О." АД, с ЕИК ***** , със седалище и адрес на управление - гр. П., ул. „ *****, сумата в размер на 1 624,61 лева / хиляда шестотин двадесет и четири лева и шестдесет и една стотинка /, представляваща законната лихва върху неизплатената цена за доставени материали по Фактура № 0000002203/26.09.2003 г. за периода от 20.12.2007г. до 23. 12.2010г. – датата на завеждане на исковата молба.   ОСЪЖДА „Б.” ООД, с БУЛСТАТ *****, със седалище и адрес на управление гр. Крумовград, ул. „ *****, представлявано от управителя Х.Г.Х., да заплати на „О." АД, с ЕИК ***** , със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „ *****, сумата в размер на 960.26 лева разноски по делото, съгласно представения списък на разноските по делото и възнаграждение за вещо лице. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Кърджали в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
3 Гражданско дело No 175/2011 Искове по СК Ш.Х.Б. Н.С.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД
Председател и докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 13.1.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от фактическото съжителство малолетно дете М. Ш.Б., ЕГН **********, родено на 04 .03.2011 година на бащата Ш.Х.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес в с.Рогач, мах.****, общ.Крумовград, обл. Кърджали . ПОСТАНОВЯВА малолетното дете М. Ш.Б., ЕГН **********, роден на *** година да живее при баща си Ш.Х.Б., ЕГН **********, като за майката Н.С.М., ЕГН **********, с настоящ адрес *** СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения и контакти с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 08.00 часа до 18.00 часа и един месец през годината когато това не съвпада с ползването на годишния платен отпуск на бащата, като вземането и връщането на детето ще става от домът на бащата . ОСЪЖДА майката Н.С.М., ЕГН ********** да заплаща на Ш.Х.Б., ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете М. Ш.Б., ЕГН **********, родено на *** година, ежемесечна издръжка в размер на 67, 50 лв.(шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева, считано от датата на предявяване на иска -11.10.2011г. до настъпване на законните причини за нейното прекратяване или изменяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на забавата до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Н.С.М., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд – Крумовград сумата в размер на 48, 60 лв. / четиридесет и осем лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху определената издръжка. Решението може да се обжалва пред Кърджалийския окръжен в двуседмичен срок от връчването му на страните . 
4 Гражданско дело No 166/2011 Искове по СК Х.С.Х. К.Д.И.,
ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КЪРДЖАЛИ
Председател и докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 18.1.2012г., в законна сила от 24.2.2012г.
 ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от фактическото съжителство малолетното дете Х. Х.С., с ЕГН **********, родено на 21 .04. 2007 г. на бащата Х.С.Х., с ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Морянци, ул. „Извън регулацията” № 4, общ. Крумовград, обл. Кърджали, и настоящ адрес в с. ****, общ. Крумовград,обл. Кърджали. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от фактическото съжителство малолетното дете А. Х.С., ЕГН:**********, родено на 03 .11. 2009 г. на бащата Х.С.Х., с ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Морянци, ул. „Извън регулацията” № 4, общ. Крумовград, обл. Кърджали, и настоящ адрес в с. ****, общ. Крумовград,обл. Кърджали. ПОСТАНОВЯВА малолетното дете Х. Х.С., с ЕГН **********, родено на 21 .04. 2007 г. да живее при баща си Х.С.Х., с ЕГН **********, като за майката К.Д.И., с ЕГН ********** СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения и контакти с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 8 часа до 18 часа и един месец през годината, който да не съвпада с ползването на годишния платен отпуск на бащата, като вземането и връщането на детето, ще става от дома на бащата . ПОСТАНОВЯВА малолетното дете А. Х.С., ЕГН:**********, родено на 03 .11. 2009 г. да живее при баща си Х.С.Х., с ЕГН **********, като за майката К.Д.И., с ЕГН ********** СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения и контакти с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 8 часа до 18 часа и един месец през годината, който да не съвпада с ползването на годишния платен отпуск на бащата, като вземането и връщането на детето, ще става от дома на бащата.  ОСЪЖДА майката К.Д.И., с ЕГН ********** да заплаща на Х.С.Х., с ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете Х. Х.С., с ЕГН **********, родено на 21 .04. 2007 година, ежемесечна издръжка в размер на 67,50(шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева , считано от датата на предявяване на иска 06 .10. 2011 г. до настъпване на законните причини за нейното прекратяване или изменяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на забавата до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА майката К.Д.И., с ЕГН ********** да заплаща на Х.С.Х., с ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете А. Х.С., ЕГН:**********, родено на 03 .11. 2009 година, ежемесечна издръжка в размер на 67,50(шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева , считано от датата на предявяване на иска 06 .10. 2011 г. до настъпване на законните причини за нейното прекратяване или изменяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на забавата до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА К.Д.И., с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд-Крумовград сумата в размер на 97,20 лв./деветдесет и седем лева и двадесет стотинки/ , представляваща д.т. определена върху тригодишните платежи на издръжката за двете малолетни деца. Решението може да се обжалва пред Кърджалийския окръжен в двуседмичен срок от връчването му на страните .   Председател :         
5 Гражданско дело No 12/2012 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КРУМОВГРАД Председател и докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 19.1.2012г., в законна сила от 26.1.2012г.
НАСТАНЯВА детето Ю.Л.М., с ЕГН – **********, в семейството на баба си и дядо си по майчина линия – М.Ю.С., с ЕГН ********** и М.А.С., с ЕГН ********** ***, за срок от две години, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение или до настъпване на основание за прекратяване на настаняването.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС – Кърджали в седемдневен срок от връчването му на страните. 
6 Гражданско дело No 13/2012 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КРУМОВГРАД Председател и докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 19.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Ю.Л.М., с ЕГН – ********** в семейството на баба си и дядо си по майчина линия – М.Ю.С., с ЕГН ********** и М.А.С., с ЕГН ********** ***. РЕШЕНИЕТО, съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за закрила на детето, подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС – гр. Кърджали в седемдневен срок от връчването му на страните. 
7 Гражданско дело No 169/2011 Развод и недейств. на брака В.М.И. А.М.И. Председател и докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 24.1.2012г., в законна сила от 27.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА брака, сключен между В.М.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес в с.Рогач, мах. "****, общ.Крумовград, обл.Кърджали със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа гр. Крумовград, ул. „****, общ. Крумовград, обл. Кърджали, адв. Б.С.,*** и А.М.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Кърджали, кв."Възрожденци", бл. 11, ет. 4, ап. 8, общ. Кърджали, обл. Кърджали и адрес в с. Б., общ. Ивайловград, обл. Хасково като дълбоко и непоправимо разстроен.  ДОПУСКА след прекратяване на брака В.М.И., с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име – Х. ОСЪЖДА В.М.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес в с.Рогач, мах. "****, общ.Крумовград, обл.Кърджали със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа гр. Крумовград, ул. „****, общ. Крумовград, обл. Кърджали, адв. Б.С.,*** и А.М.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Кърджали, кв. "Възрожденци", бл. 11, ет. 4, ап. 8, общ.Кърджали, обл.Кърджали и адрес в с. Б., общ. Ивайловград, обл. Хасково да заплатят по сметка на Районен съд Крумовград по 30 лева държавна такса за окончателно решаване на делото . РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Кърджалийския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните . 
8 Гражданско дело No 15/2012 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КРУМОВГРАД Председател и докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 27.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА наложената с решение № 82/22.12.2010г. постановено по гр. дело № 187/ 2010 г. по описа на Районен съд Крумовград мярка за закрила - "Настаняване в семейството на баба му по майчина линия Е.М.Е., с ЕГН ********* от гр.Крумовград, кв.Запад, бл. 1 , вх.Б, ет.2, ап. 19 на детето Е.Ф.Ю с ЕГН **********, ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ . РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Кърджалийския окръжен съд в 7-дневен срок от днес от страните, като обжалването не спира изпълнението. 
9 Гражданско дело No 16/2012 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КРУМОВГРАД Председател и докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 27.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА наложената с решение № 81/22.12.2010г. постановено по гр. дело № 186/ 2010 г. по описа на Районен съд Крумовград мярка за закрила - "Настаняване в семейството на баба му по майчина линия Е.М.Е., с ЕГН ********* от гр.Крумовград, кв.Запад, бл. 1 , вх.Б, ет.2, ап. 19 на детето Е.Ф.Ю с ЕГН **********, ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ . РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Кърджалийския окръжен съд в 7-дневен срок от днес от страните, като обжалването не спира изпълнението. 
10 Гражданско дело No 17/2012 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КРУМОВГРАД Председател и докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 27.1.2012г.
НАЛАГА мярка за закрила на детето Е.Ф.Ю., с ЕГН **********, с родители: майка – Ф.Ю.Ф., с ЕГН ********** и баща – неизвестен, НАСТАНЯВАНЕ в семейството на баба му по майчина линия – Е.М.Е., с ЕГН ********** от гр. Крумовград, кв. „Запад”, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 19 за срок от две години. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Кърджалийския окръжен съд в 7-дневен срок от днес.  
11 Гражданско дело No 18/2012 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КРУМОВГРАД Председател и докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 27.1.2012г.
НАЛАГА мярка за закрила на детето Е.Ф.Ю., с ЕГН **********, с родители: майка – Ф.Ю.Ф., с ЕГН ********** и баща – неизвестен, НАСТАНЯВАНЕ в семейството на баба му по майчина линия – Е.М.Е., с ЕГН ********** от гр. Крумовград, кв. „Запад”, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 19 за срок от една година. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Кърджалийския окръжен съд в 7-дневен срок от днес.  
12 Гражданско дело No 44/2011 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МБАЛ "ЖИВОТ" ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СОФИЯ Докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Определение от 31.1.2012г.
ВРЪЩА исковата молба на М. – Крумовград, ул. „*****, с Булстат *****, представлявано от управителя М.И.С., с ЕГН ********** на посочения в нея адрес. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 44 / 2011 г. по описа на Крумовградския районен съд . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Крумовградския районен съд пред Кърджалийския окръжен съд в едноседмичен срок от получаването му . 
13 Гражданско дело No 73/2011 Вещни искове И.Е.И. МЕСТНО МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО,
ОБЩИНА КРУМОВГРАД
Докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Определение от 31.1.2012г.
ВРЪЩА исковата молба на И.Е.И. на посочения в нея адрес. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 73 / 2011 г. по описа на Крумовградския районен съд . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Крумовградския районен съд пред Кърджалийския окръжен съд в едноседмичен срок от получаването му .