РАЙОНЕН СЪД - ГР.КРУМОВГРАД
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2015г. до 31.7.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 110/2015 Развод по взаимно съгласие А.А.П.,
И.Ю.П.
  Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 1.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен между И.Ю.П. , с ЕГН **********,*** и А.А.П. , с ЕГН **********,***, с Акт за граждански брак № ******. на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Крумовград, поради сериозно и непоколебимо съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.Ю.П., с ЕГН ********** и А.А.П. , с ЕГН **********, споразумение по силата на което : ПОСТАНОВЯВА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА съпругата А.А.П. , с ЕГН **********,*** да носи предбрачното си фамилно име М.. ОСЪЖДА И.Ю.П. , с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Крумовградския районен съд сумата в размер на 20 лева - такса при допускане на развод по взаимно съгласие. ОСЪЖДА А.А.П. , с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Крумовградския районен съд сумата в размер на 20 лева - такса при допускане на развод по взаимно съгласие. Решението съгласно чл. 330, ал. 5 от ГПК е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.7.2015г.
2 Гражданско дело No 118/2015 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД   Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 7.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА наложената на детето А.Ж.И., с ЕГН ********** с Решение № 66 / 12.06.2014 г., постановено по гр. дело № 97 / 2014 г. по описа на Районен съд - Крумовград мярка за закрила - настаняване в професионално приемно семейство - на Н.И.И., с ЕГН ********** и И.Х.И., с ЕГН ********** от с.****** общ. Крумовград, поради изтичане на срока за настаняване. РЕШЕНИЕТО, съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за закрила на детето, подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС – гр. Кърджали в седемдневен срок от днес.
3 Гражданско дело No 119/2015 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД   Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 7.7.2015г.
НАЛАГА мярка на закрила на детето А.Ж.И., с ЕГН ********** НАСТАНЯВАНЕ в професионално приемно семейство, а именно в семейството на Н.И.И., с ЕГН ********** и И.Х.И., с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес - с.*****, общ.Крумовград, за срок от една година, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение или до настъпване на основание за прекратяване на настаняването. ПОСТАНОВЯВА съгласно чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемните семейства и настаняване на деца в тях, при необходимост, установена от отдел “Закрила на детето”- гр. Крумовград, да се ползва социалната услуга-“заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО, съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето, подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен – Кърджали в седемдневен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 121/2015 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 8.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА наложената с решение № 68 / 07.07.2011 г. по ГД № 113/ 2011 г. по описа на Районен съд - Крумовград мярка за закрила - "Настаняване в семейството на баба си и дядо си по майчина линия Х.Ю.О., с ЕГН - ********** и Х.М.О. , с ЕГН – ********** *** „ за срок до завършване на основно образование на детето А.Б.Х., с ЕГН - ********** , ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ. РЕШЕНИЕТО, съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за закрила на детето, подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС – гр. Кърджали в седемдневен срок от днес.
5 Гражданско дело No 122/2015 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 8.7.2015г.
НАЛАГА мярка на закрила на детето А.Б.Х., с ЕГН - ********** - НАСТАНЯВАНЕ в семейството на баба си и дядо си по майчина линия Х.Ю.О., с ЕГН - ********** и Х.М.О. , с ЕГН – ********** ***, за срок до навършване на пълнолетие или завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. РЕШЕНИЕТО, съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за закрила на детето, подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен – Кърджали в седемдневен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 57/2015 Чл.19 ЗГР А.С.М.   Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 9.7.2015г.
ДОПУСКА промяна в собственото, бащиното и фамилното име на А.С.М., с ЕГН **********, с постоянен адрес – с. *****, общ. Крумовград, като занапред същият да се именува Г.С.Ч.. ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Крумовград и при кметство с. ****, общ. Крумовград за отразяване на промяната в акт за раждане № 458 / ***г*** и в регистрите за населението. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Кърджалийския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 90/2015 Развод и недейств. на брака М.Р.М. Л.Л.М. Докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 17.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие и на основание чл. 50 от СК гражданския брак на М.Р.М., с ЕГН **********, с адрес *** и Л.Л.М., с ЕГН ********** с адрес ***, за което бил съставен акт за граждански брак № 0004/27.11.1998 г. в с.А., общ.., обл.К., поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите за развод. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 от СК, съгласно което : Страните нямат претенции за изръжка помежду си. Декларират, че не притежават семейно жилище, не притежават фирми и дялове в търговски дружества, нямат взаимни претенции към банкови сметки на другия в банки, както и че са си поделили извънсъдебно движимите вещи придобити по време на брака и нямат взаимни претенции от имуществен характер помежду си. Страните се споразумяват че разноските по делото ще бъдат заплатени от страните поравно. СЛЕД развода, Л.Л.М., с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име – К.. ОСЪЖДА М.Р.М., с ЕГН ********** и Л.Л.М., с ЕГН ********** , да заплатят по сметка на Районен съд – . окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева и по 5 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.7.2015г.
8 Гражданско дело No 195/2014 Други дела Р.Б.Ю. Ю.М.С.,
А.Ф.С.,
Р.Ю.М.
Докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 18.7.2015г.
ОБЯВЯВА за недействителен по отношение на Р.Б.Ю., с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Б.С.,***, със съдебен адрес ***, офис 9 договор за дарение от 05.08.2010 г. на ? идеална част от недвижим имот, обективиран в нотариален акт за дарение на недвижим имот №193, том I, рег.№1947, дело №190 от 05.08.2010 г. по описа на Службата по вписванията при Районен съд – Крумовград, по силата на който Ю.М.С., с ЕГН **********,*** е дарил на сина си Р.Ю.М., с ЕГН **********, с постоянен адрес: *** собствената си ? идеална част от недвижим имот, находящ се в с.К. и представляващ: едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 70 кв.м., състояща се от четири стаи, баня и коридор и едноетажна масивна стопанска сграда, със застроена площ 50 кв.м. построени с отстъпено право на строеж върху урегулиран поземлен имот №III – 8 с площ 600 кв.м., държавна собственост, в квартал 2, по ПУП на с.К., одобрен със заповед №594/06.10.1986 г., ведно с отстъпеното право на строеж, при граници/съседи на УПИ: изток – улица, запад – УПИ Х – 15, север – УПИ II – 7 и юг – УПИ IV – 9 за припадащия се на първия ответник дял от същия в размер на 1/2 идеална част, по предявения от Р.Б.Ю., с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Б.С.,***, със съдебен адрес ***, офис 9 против Ю.М.С., с ЕГН **********,*** и Р.Ю.М., с ЕГН **********, с постоянен адрес: *** иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД. ОСЪЖДА Ю.М.С., с ЕГН **********,*** и Р.Ю.М., с ЕГН **********, с постоянен адрес: *** да заплатят на Р.Б.Ю., с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Б.С.,***, със съдебен адрес ***, офис 9 направените по делото разноски в размер на 504 лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Кърджалийския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
9 Гражданско дело No 102/2015 Развод по взаимно съгласие А.Х.А.,
Т.Я.Ю.
  Докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 30.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие и на основание чл.50 от СК гражданския брак на А.Х.А., с ЕГН **********,*** и Т.Я.Ю., с ЕГН **********,***, сключен на 09.06.1997 г. в гр. Крумовград, обл.Кърджали, за което бил съставен акт за граждански брак №8 от същата дата, поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите за развод. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 от СК, съгласно което : 1. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете А. Т.Ю., с ЕГН ********** на майката А.Х.А.. 2.Определя режим за лични отношения с детето – бащата, Т.Я.Ю., с ЕГН ********** ще взема при себе си детето А. Т.Ю., с ЕГН **********, всяка събота и неделя от месеца от 08.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя с преспиване, един месец през годината, който не трябва да съвпада с платения годишен отпуск на майката. 3.Бащата Т.Я.Ю., ще заплаща ежемесечна издръжка в размер на 90 лева на непълнолетното си дете А. Т.Ю., родена на *** ***, с ЕГН ********** чрез нейната майка А.Х.А., считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до навършване на пълнолетие на детето или друга погасяваща издръжката причина. 4.Издръжка между съпрузите – няма да се дължи такава. 5. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо съпружеска имуществена общност, находящо се в гр. Крумовград, обл. Кърджали, а именно: апартамент №7 (седем), находящ се в гр.Крумовград*****, който имот съгласно Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №43/04.02.2013 г., том I, рег.№235, дело №41/2013 г. по описа на РС - Крумовград, идентичен със самостоятелен обект с идентификатор 39970.502.234.1.7 (тридесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет точка петстотин и две точка двеста тридесет и четири точка едно точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград, одобрении със Заповед №РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор №39970.502.234 (тридесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет точка петстотин и две точка двеста тридесет и четири), с предназначение на самостоятелен обект жилище, апартамент, със застроена площ от 61.27 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, лоджия и тераса, ведно с прилежащите части: мазе №2 с площ от 5.40 кв.м., 8.23 кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, едно ниво на обекта, при съседи на жилището: на същия етаж имот с идентификатор №39970.50.234.1.8 (тридесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет точка петстотин и две точка двеста тридесет и четири точка едно точка осем), под обекта №39970.502.234.1.4 (тридесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет точка петстотин и две точка двеста тридесет и четири точка едно точка четири), над обекта №39970.502.234.1.10 (тридесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет точка петстотин и две точка двеста тридесет и четири точка едно точка десет) и съседи на избеното помещение: мазе №1, мазе №3, коридор и улица на А.Х.А., с ЕГН ********** и детето А. Т.Ю., с ЕГН **********. 6.Имуществени отношения между съпрузите: Т.Я.Ю., с ЕГН ********** получава в дял и става изключителен собственик на лек автомобил марка „Рено”, модел „Меган”, с рама №******, двигател – без номер, с ДК ****** със застрахователна стойност от 1000 лв.(хиляда лева), съгласно удостоверение за застрахователна стойност № 4 / 05 .06. 2015 г. на ЗАД „Булстрад иншурънс груп” АД. За предоставеният му в дял и собственост така описан по-горе лек автомобил, Т.Я.Ю., с ЕГН ********** е заплатил на А.Х.А., с ЕГН ********** сумата в размер на 500 (петстотин)лева. 7.ФАМИЛНО ИМЕ - след прекратяването на брака А.Х.А. да носи фамилното си име - А.. С така постигнатото споразумение страните заявяват, че не уреждат окончателно имуществените си отношения между тях, касаещи собствения им недвижим имот описан по-горе, тези отношения ще бъде уредени между тях в шестмесечен срок след навършване на пълнолетие на детето, в който срок процесното жилище следва да бъде прехвърлено на А. Т.Ю.. ОСЪЖДА Т.Я.Ю. , с ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд – Крумовград окончателна държавна такса в размер на 25 лв.(двадесет и пет лева), държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 64, 80 лв.(шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки) и 5 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Т.Я.Ю. , с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд – Крумовград държавна такса върху стойността на поставения му в дял лек автомобил в размер на 43, 50 лв.(четиридесет и три лева и петдесет стотинки) и 5 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.7.2015г.
10 Гражданско дело No 153/2015 Развод по взаимно съгласие С.Д.К.,
Х.Н.К.
  Докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Определение от 30.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК, производството по гр.дело № 153 / 2015 год. поради оттегляне на исковата молба. Определението за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Кърджалийския окръжен съд.