РАЙОНЕН СЪД - ГР.КРУМОВГРАД
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2016г. до 30.4.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 42/2016 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 5.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА наложената на детето Ю.Л.М., с ЕГН – ********** с решение № 17 / 25 .02. 2014 г. , постановено по гр. дело № 20/ 2014 г. по описа на Районен съд - Крумовград мярка за закрила - настаняване в семейството на роднини, а именно - баба му и дядо му по майчина линия – М.Ю.С., с ЕГН ********** и М.А..С., с ЕГН ********** , и двамата от с. ****, общ. Крумовград, поради изтичане на срока за настаняване. РЕШЕНИЕТО, съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за закрила на детето, подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Кърджали в седемдневен срок от днес.
В законна сила от 12.4.2016г.
2 Гражданско дело No 43/2016 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 5.4.2016г.
НАЛАГА мярка на закрила на детето Ю.Л.М., с ЕГН **********, НАСТАНЯВАНЕ в семейство на роднини, а именно - баба му и дядо му по майчина линия М.Ю.С., с ЕГН ********** и М.А.С., с ЕГН **********, и двамата от с. ****, общ. Крумовград, обл. Кърджали, за срок от две години, считано от датата на влизане на решението в сила или до настъпване на основание за прекратяване на настаняването. РЕШЕНИЕТО, съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето, подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС – Кърджали в седемдневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 14.4.2016г.
3 Гражданско дело No 257/2015 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕАД З.С.Е. Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 6.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЯВЕНИТЕ ИСКОВЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника З.С.Е., с ЕГН **********,***, мах . ****, гр. Крумовград, с настоящ адрес и адрес за призоваване с. ****, общ. Първомай, съществуването на вземането на ищеца „Ф.” ЕАД, с ЕИК ****, за сумата в размер на 556,09 лева (петстотин петдесет и шест лева и девет стотинки), от която 305,33 лева – главница по Договор за потребителски заем за покупка на стоки или услуги с номер CASH - 04309759 от 19.12.2008 г., с „Д.” АД /с ново наименование Б. ЕАД / , 44,67 лева – договорна лихва за периода от 29.04.2009 г. до 10.06.2009 г., 206,09 лева – законна лихва за забава върху главницата за периода от 20.05.2009 г. до 28.09.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата , считано от 12.10.2015 г. - датата на подаване на заявлението в съда до датата на пълното погасяване на задължението, както и сумата в размер на 325,00 лева (триста двадесет и пет лева) разноски по делото, от която държавна такса за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист в размер на 25 лева (двадесет и пет лева), 300,00 лева (триста лева) юрисконсултско възнаграждение за процесуален представител, като неоснователни и недоказани. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Кърджали в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 8/2016 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.С.Ч. Б.Х.К. Докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Определение от 7.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, по силата на която 1.Б.Х.К., с ЕГН ********** ***, се задължава да заплати на И.С.Ч., с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 1000 / хиляда/ лева, която ще изплати за срок от 6 /шест/ месеца, считано от днес - 07.04.2016 г, по банкова сметка ***. 2 С настоящето страните заявяват, че в случай на изпълнение точно и в срок на задължението по т.1 от настоящото споразумение, същите няма да имат никакви други претенции един към друг, свързани с предмета на гр. дело № 8 / 2016 год. по описа на Районен съд - Крумовград ОСЪЖДА Б.Х. К., с ЕГН ********** *** на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК, да заплати по сметка на Районен съд- Крумовград 50 (петдесет ) лева държавна такса върху уважения размер на иска. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. СЪДЪТ, като взе предвид постигнатата спогодба О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по ГД № 8/ 2016 година по описа на РС - Крумовград ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред Окръжен съд – Кърджали.
В законна сила от 14.4.2016г.
5 Гражданско дело No 48/2016 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КРУМОВГРАД Докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 13.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА наложената на детето М.Д.А., с ЕГН **********, с решение № 44 / 15.05.2014 г. постановено по гр. дело № 464/ 2014 г. по описа на Районен съд - Кърджали мярка за закрила - настаняване в Дом за медико социални грижи за деца в гр.Кърджали, поради отпадане на основанието за настаняване РЕШЕНИЕТО, съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за закрила на детето, подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Кърджали в седемдневен срок от днес.
В законна сила от 20.4.2016г.
6 Гражданско дело No 50/2016 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 20.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА наложената мярка за закрила на детето А.А.М., с ЕГН ********** със съдебно решение № 24 / 10.03.2014г. по ГД № 29 / 2014г. по описа на РС - Крумовград - настаняване в семейството на роднини по майчина линия - С.О.Я., с ЕГН ********** и А.А.Я., с ЕГН ********** и двамата от с.****, общ.Крумовград. РЕШЕНИЕТО, съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за закрила на детето, подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС – гр. Кърджали в седемдневен срок от днес.
7 Гражданско дело No 51/2016 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 20.4.2016г.
НАЛАГА мярка за закрила на детето А.А.М., с ЕГН ********** с родители: майка – Р.С.Ю., с ЕГН ********** и баща – А.М.М., с ЕГН **********, НАСТАНЯВАНЕ в семейство на роднини по майчина линия - С.О.Я., с ЕГН ********** и А.А.Я., с ЕГН ********** и двамата от с.****, общ.Крумовград, за срок от две години или до настъпване на основания за прекратяването й. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Кърджалийския окръжен съд в седемдневен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 207/2015 Развод и недейств. на брака С.И.Р. Н.Б.Р. Докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 25.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА брака, сключен между С.И.Р., с ЕГН **********,***, с адрес за кореспонденция: с.з. **, общ.К., обл.К. и със съдебен адрес за призоваване: адв. Г.Т. *** и Н.Б.Р., с ЕГН **********,*** и адрес за призоваване: с.з. **, общ.К., обл.К., поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия. ОБЯВЯВА, че вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брачните отношения има Н.Б.Р., с ЕГН **********. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете А. Н.Б., родено на *** г., с ЕГН ********** на майката С.И.Р., с ЕГН ********** . На бащата Н.Б.Р., с ЕГН **********, определя режим на лични контакти и свиждания с детето А. Н.Б., родено на *** г., с ЕГН ********** да го вижда всяка първа и трета събота от месеца, от 8 часа до 18 часа, както и да го взема за един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОСЪЖДА Н.Б.Р., с ЕГН ********** да заплаща на детето си А. Н.Б., родено на *** г., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител – С.И.Р., с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 100 лв. (сто лева), считано от влизане на решението в сило, до навършване на пълнолетие или настъпване на друга законна причина за нейното изменяване или прекратяване ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Н. Н.Б., родено на *** г., с ЕГН ********** на майката С.И.Р., с ЕГН **********. На бащата Н.Б.Р., с ЕГН **********, определя режим на лични контакти и свиждания с детето Н. Н.Б., родено на *** г., с ЕГН ********** да го вижда всяка първа и трета събота от месеца, от 8 часа до 18 часа, както и да го взема за един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката . ОСЪЖДА Н.Б.Р., с ЕГН ********** да заплаща на детето си Н. Н.Б., родено на *** г., с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 100 лв. (сто лева), чрез неговата майка и законен представител – С.И.Р., с ЕГН **********, считано от влизане на решението в сила. ПРЕДОСТАВЯ на С.И.Р., с ЕГН ********** ползването на част от семейното жилище, представляващо двуетажна масивна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор *****, със застроена жилищна площ от 75 кв.м., находяща се в с. з., №**, общ. К., обл. К., 1/8 нейна лична собственост, а останалите 7/8 части в режим на СИО с ответника, а именно: салон в който е обособен кухненски бокс,три стаи,баня-тоалетна и балкон и стълби за втори етаж, като влизането да се осъществява от входа на стълбището на първия етаж. ПРЕДОСТАВЯ на Н.Б.Р., с ЕГН ********** ползването на част от семейното жилище, представляващо двуетажна масивна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор *****, със застроена жилищна площ от 75 кв.м., находяща се в с. з., №**, общ. К., обл. К., 1/8 лична собственост на ищцата, а останалите 7/8 части в режим на СИО с нея, а именно: кухня-трапезария, дневна, спалня, предверие-мокро помещение,баня-тоалетна, като влизането да се осъществява от двора към кухнята – трапезария. ДОПУСКА след прекратяване на брака С.И.Р., с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име – Ч.. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка, на осн. чл.242, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Н.Б.Р., с ЕГН **********,*** и адрес за призоваване : с.з. **, общ.К., обл.К. да заплати по сметка на Районен съд К. 288 лв.(двеста осемдесет и осем лева) върху така определния размер на издръжката, окончателна държавна такса в размер на 40 лв.(четиридесет лева) и пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист . РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред К.йския окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му . ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните .