НАЧАЛО ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА Печат

                                                                                                                                              УТВЪРДИЛ:………/п/………

                                                           / Марин Чорбаджийски /

                                                           Административен ръководител

                                                                       Председател на Районен съд

                                            гр. Крумовград

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за случайно разпределение на делата в

РАЙОНЕН СЪД – КРУМОВГРАД

                  Настоящите правила регламентират процеса на разпределяне на постъпилите дела между съдиите в Районен съд гр. Крумовград, посредством Централизирана  система за разпределение на делата / ЦСРД/, в изпълнение на Решение взето с Протокол № 37 от заседание на  Комисия по професионална квалификация, информационни технологии и статистика при Висш съдебен съвет, проведено на 29.09.2015год., считано от 01.10.2015год.. Същите са изготвени на основание Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, апелативните и специализираните съдилища, приета с Решение на ВСС по протокол № 13/ 19.03.2015г.

            I. Цели на правилата

С приемането на правилата се цели да се установи ефективно приложение на принципа на случайния подбор и невъзможността за манипулиране, гарантиране документираност и прозрачност при разпределение на делата, отчитане особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им.

Единното регулиране на правилата за случайно разпределение на делата ще гарантира изпълнението на следните приоритети:

-    безпристрастност, гарантираща независима съдебна власт и обективно правосъдие;

-  равномерност на натоварването и качество на правораздаването, даващи отговор на очакванията за бърз и справедлив процес;

-  ефективност на органите на съдебната власт, включващи и начина на организация на съдебната дейност;

-    прозрачност  на: съдебната   дейност,   редуцираща   съмненията   за   корупционни практики.

            1.Общи положения

а) Методиката урежда реда за определяне на съдия докладчик по делото на принципа на случайния подбор, регламентиран законово в чл. 9 от ЗСВ.

б)  Разпределението на делата в Районен съд Крумовград се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им, по материя и видове дела, съобразена с процесуалните срокове, изискващи незабавно произнасяне.       

в)  При отвод на единия от съдиите делото се разпределя на  другия съдия.

        

 2. Лица, извършващи случайното разпределение на делата.

                       Достъп до ЦСРД е възможно само чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/, потребителско име и парола. Достъп до ЦСРД имат само Административния ръководител на съда и определените със Заповед от Административния ръководител лица, които имат издаден персонален служебен квалифициран електронен подпис /КЕП/ за използване на Централизираната система за разпределение на делата:

-         Марин Чорбаджийски - Административен ръководител;

-         Иван Йорданов – Районен съдия;

-         Мария Чорбаджиева – Административен секретар;

-         инж. Владимир Даматов – системен администратор;

Административния ръководител на Районен съд Крумовград извършва разпределението на делата чрез ЦСРД . Административният ръководител възлага тази дейност при негово отсъствие да се извършва от Районния съдия Иван Йорданов.

       3.  Особени хипотези  на приложение  на принципа на случайното  разпределение на делата.

            I.  Разпределение  чрез опция „определен".

             Наказателни и административно-наказателни дела.

а)При прекратяване на съдебно производство и връщане на делото на прокурор за допълнително  разследване,  при последващо  внасяне  на същото за разглеждане в  съда, образуваното  под нов номер дело  се разпределя  на първоначално  определения съдия- докладчик.

б)След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения докладчик.

в)При   връщане   на  дело   на   първоинстанционен   съд  поради   неправилното   му администриране,  при  следващо  внасяне  на делото  от същия  съд то  се  разпределя  на първоначално определения докладчик.

г) производства по чл. 306 от НПК – делото се разпределя на съдията постановил последния влязъл в сила съдебен акт /присъда,споразумение/.

            Граждански и търговски  дела.

а)  След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по делото, същото се разпределя на първоначално определения докладчик.

б)  При разделяне на производството по обективно и субективно съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се разпределя на първоначално определения докладчик.

в)  При образуване на дело по чл.422 от ГПК (иск за съществуване на вземане), делото се разпределя на случаен принцип.

г)  При   връщане   на  дело   на   първоинстанционен   съд   поради   неправилното   му администриране,  при следващо  внасяне  на делото  от същия съд то  се разпределя  на първоначално определения докладчик.

            Административни дела.

а)  При   връщане на   дело   на   административен   съд   поради   неправилното   му администриране, при следващо внасяне на делото от административния съд, то се разпределя на първоначално определения докладчик.

б)  При постъпване на допълнителна касационна жалба срещу допълнително решение, същото се разпределя на определения на случаен принцип докладчик по първоначалната касационна жалба.

II. Разпределение без участие на определени съдии.

а) При отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията-докладчик/членовете на съдебния състав, постановили отменения/обезсиления съдебен акт.

б)При законово основание в подбора на докладчик на някое дело да не участва определен магистрат, се използва тази опция. Това става в случаите на отсъствие на съдия за повече от 3 дни ( ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест, продължителна командировка и други законови основания, указващи невъзможност конкретен докладчик да участва в разглеждането на делото.)

в/ За всички останали случаи, за които законите изискват разглеждането на делото без определен съдия.

            III. Разпределение на дежурен съдия.

             Дела, които следва да се разглеждат по дежурство:

а) частни наказателни   дела   -   по   искания   на   органите   на досъдебното   производство   за   разрешение   или   одобрение   на процесуални действия, разпити пред съдия, производства по мерки за неотклонение, по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции, Закона за публичното предлагане на ценни книги и Закона за пазарите на финансови инструменти, съдебни поръчки от Министерство на Правосъдието;

            б) граждански дела - искания за настаняване и за прекратяване на настаняване по Закона за закрила на детето.

в) частни граждански дела - откази от наследство, разрешения за теглене на влогове или разпореждане с имущество на малолетни или поставени под запрещение, разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни, разрешения за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица, разрешение за разпореждане със семейно жилище - лична собственост, назначаване на особени представители за сключване на правни сделки, съдебни поръчки от Министерство на Правосъдието;

            г) административно-наказателни дела - за дребно хулиганство по Указа за борба с дребното хулиганство или Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.

           д) при отсъствие на единия съдия до 3 дни включително,  при наличие на  законови основания, указващи невъзможност, конкретен докладчик да участва в разглежданото дело и делото следва се разглежда в срок до 3 дни.

Административният ръководител/заместващия го съдия в началото на всеки календарен месец със заповед одобрява график на дежурствата на магистратите от Районен съд-Крумовград.

       IV.Повторно разпределение на вече разпределено дело.

 а) при самоотвод или при направен отвод, който е бил уважен,

             б) при смяна на съдията-докладчик по други причини.

             в) при постъпила една и съща искова молба няколко пъти и образувани няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано дело, от първия разпределен докладчик съгласно случайното разпределение на делата, а останалите дела се прекратяват.

             г) при обединяването на няколко различни дела с различен предмет, но между едни и същи страни, или когато имат,връзка помежду си, за разглеждане в едно производство /служебно съединяване на искове/, то продължава под номера на първото образувано дело и се разглежда от определения по това дело докладчик.

5. Отчетност и архив.

За разпределението на всяко дело ЦСРД генерира протокол от извършения избор, който се изпраща в сървъра на ВСС и може се види на интернет страницата на ВСС http://webrand.justice.bg/, Протокола от извършения избор се разпечатва на хартиен носител, подписва се от извършилият разпределението и се прилага към всяко отделно дело.

ЦСРД запазва информация за всички действия извършени в системата, където е видно кой потребител, по кое време и  какви действия (образуване на дело, разпределение, корекция и т.н)  извършва в системата.

       

  01.10.2015 г.                                   Съставил :………/п/……….

                                                                      /инж.Владимир Даматов/

 

Последна промяна от Петък, 08 Април 2016г. 08:52ч.