НАЧАЛО ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
ДЪРЖАВНИ ТАКСИ Печат

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.

Раздел І
Такси, събирани в съдебното производство
Чл. 1. По искови молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.
Чл. 2. За граждански искове по наказателни дела се събира такса 4 на сто върху уважения иск, но не по- малко от 50 лв.
Чл. 3. По неоценяеми искове при предявяване на иска се събира такса до 80 лв., но не по-малко от 30 лв.
Чл. 4. По колективни искове се събира такса:
1. при оценяем интерес – таксата по чл. 1;
2. при неоценяем интерес – таксата по чл. 3.
Чл. 5. По молби за промяна на име се събира такса от 15 лв.
Чл. 6. По молби за развод се събира такса, както следва:
1. при завеждане на исковата молба - 25 лв.;
2. при решаване на делото съдът определя окончателен размер до 50 лв., но не по-малко от 20 лв.;
3. при допускане развод по взаимно съгласие до 40 лв.
Чл.7. По делата за развод, включително и по взаимно съгласие, когато страните постигнат споразумение относно издръжката, както и относно имуществените им отношения, се събира такса и за:
1. споразумението за имуществените отношения - по 2 на сто върху стойността на всеки дял;
2. споразумението за издръжката - 2 на сто върху тригодишните платежи.
Чл. 8. По делата за делба съдът определя такса 4 на сто върху стойността на дяловете, а при спогодба преди съставяне на разделителния протокол – по 2 на сто върху стойността на всеки дял.
Чл. 9. При отхвърляне на молби за делба и при прекратяване на дело за делба не по спогодба се събира такса до 100 лв., но не по-малко от 25 лв.
Чл.10. За подобрения, искани във форма на възражение се събира такса 4 на сто върху признатите с решението суми, но не по-малко от 20 лв.
Чл.11. По молби за издаване на изпълнителни листове, както и в случаите на служебно издаване на такива, се събира такса от 5 лв.
Чл.12. По заявления за издаване на заповеди се събира такса, както следва:
1. за заповед за изпълнение и изпълнителен лист - 2 на сто върху интереса, но не по-малко от 25 лв.;
2. за заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист - 2 на сто върху интереса, но не по-малко от 25 лв.
Чл.13. Такса се събира по молби за издаване на:
1. удостоверение за европейско изпълнително основание за безспорно вземане - 40 лв.;
2. удостоверение за издаване на европейска заповед за плащане и издаване на декларация за изпълнимост - 40 лв.;
3. удостоверение за признаване или допускане изпълнението на българско съдебно решение - 40 лв.
Чл.14. По молби за издаване на изпълнителни листове въз основа на решения на арбитражните съдилища се събира такса 0,2 на сто върху сумата, за която се иска изпълнителен лист, но не по-малко от 50 лв.
Чл.15. По молби за признаване и допускане изпълнение на решения, съдебни спогодби и автентични документи на чуждестранни съдилища, арбитражни съдилища и други органи се събира такса от 50 лв.
Чл. 16. Във всички неупоменати по-горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, се събира такса от 25 лв.
Чл.17. По молби за преразглеждане в изключителни случаи на европейско изпълнително основание, издадено въз основа на съдебно решение, европейска заповед за плащане, както и на други актове, когато правото на Европейския съюз предвижда това, се събира такса от 50 лв.
Чл.18. (1) При обжалване пред въззивна инстанция и по молби за отмяна се събира такса в половин размер от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.
(2) За касационно обжалване се събира такса както следва:
1. при подаване на касационната жалба, за произнасяне по допускане на касационното обжалване – 30 лв.
2. при разглеждане на касационната жалба – половината от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.
Чл.19. За частни жалби по граждански дела се събира такса от 15 лв.
Чл.20. По молби за осиновяване се събира такса от 25 лв.
Чл.21. По молби за отказ от наследство или за приемане на наследство се събира такса от 20 лв.
Чл.22. Такса се събира по молби за:
1. обезпечаване на бъдещ иск - 40 лв.
2. обезпечаване на доказателства - 20 лв.
3. за налагане на обезпечителни мерки, когато акт на Европейския съюз предвижда това - 40 лв.
Чл.23. Такса се събира за издаване на:
1. удостоверение - 5 лв.;
2. препис от документи - 2 лв., а ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лв.;
3. фотокопие от документи - за всяка страница - 0,10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща - 0.07 лв.
Чл.24. (1) Такса се събира по молби за обявяване в несъстоятелност на:
1. едноличен търговец - 50 лв.;
2. търговско дружество - 250 лв.;
3.други юридически лица, за които със специален закон е предвидена възможност за обявяване в несъстоятелност – 250 лв.
(2) Когато производството по несъстоятелност започва по молба на длъжника, държавна такса предварително не се събира. Тя се събира от масата на несъстоятелността при разпределението на имуществото.
(3) Когато производството започва по предложение на БНБ по Закона за банковата несъстоятелност, ако искането се уважи, таксата от 250 лв. се присъжда с решението в тежест на банката, която е обявена в несъстоятелност.
Чл.25. При обжалване пред по-горен съд на решение в производство по несъстоятелност, се събира половината от таксата, дължима за първоинстанционното производство.
Чл.26. По молби за вписване, заличаване и обявяване във водени от съдилищата регистри се събира такса от 50 лв.
Чл.27. При обжалване на отказ за вписване, заличаване или обявяване в регистри, водени от съдилищата, се събира такса от 25 лв.
Чл.28. При обжалване на отказ за вписване или заличаване в имотния регистър се събира такса от 25 лв.
Чл.29. При обжалване на вписване, обявяване, заличаване и отказ по Закона за търговския регистър се събира половината от съответната такса по Раздел ІІа от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Раздел ІІ
Такси по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни изпълнители
Чл.30. За образуване на изпълнително дело се събира такса от 20 лв.
Чл.31. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника по изпълнителното дело, набавяне на данни, документи, книжа и други се събира такса от 50лв.
Чл.32. За извършване на всяка справка за длъжника и неговото имущество се събира такса от 5 лв.
Чл.33. За издаване на удостоверение се събира такса от 5 лв.
Чл.34. За издаване на препис от документ, съставен от държавния съдебен изпълнител, се събира такса от 2 лв., а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.
Чл. 35. За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса от 10 лв.
Чл.36. За налагане на запор върху вземания и движими вещи без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 от ГПК се събира такса от 15 лв.
Чл.37. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса от 15 лв.
Чл. 38. За присъединяване на взискател се събира такса от 50 лв.
Чл. 39. За изготвяне на сметка за размера на дълга от държавния съдебен изпълнител се събира такса от 30 лв.
Чл. 40. За изготвяне и предявяване на разпределение се събира такса от 30 лв.
Чл. 41. За овластяване на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 от ГПК да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване се събира такса от 20лв.
Чл. 42. За извършване продажба на безналични ценни книжа се събира такса от 100 лв.
Чл. 43.(1) За изпълнение на определено действие, предвидено в глава четиридесет и осма от ГПК се събира такса от 50 лв.
(2) Таксата по ал.1 се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете.
(3) Таксата по ал.1 се събира за всяко поискано и извършено действие.
Чл. 44. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса от 20 лв.
Чл. 45. За предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по Закона за особените залози се събира такса от 20 лв.
Чл. 46. За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса от 50 лв.
Чл. 47. (1) За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса 1,5 на сто върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв.
(2) Когато взискателят поиска да бъде описано имущество за сума, по-малка от размера на вземането, се събира такса от 1,5 на сто върху сумата за която се иска описа.
(3) Когато цената на описаните вещи се окаже по-голяма, се събира такса от 1,5 на сто върху разликата.
(4) При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други, независимо от това, дали са движими или недвижими, нова такса за опис не се събира, ако не е бил извършен опис.
(5) Таксата по ал.1 се събира и при опис на вещи по реда на чл. 557 от ГПК.
Чл. 48. (1) За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по Закона за особените залози, се събира такса 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.
(2) За принудително отнемане от длъжника и предаване на купувача на движими вещи след публична продажба таксата по ал.1 е за сметка на купувача.
(3) При смяна на пазача в случаите, когато длъжникът е назначен за пазач на вещта, се събира таксата по ал.1.
Чл. 49. (1) За въвеждане във владение на недвижим имот се събира такса 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.
(2) Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата по ал.1 се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси.
(3) За въвеждане във владение след публична продан се събира таксата по ал.1, която е за сметка на купувача.
Чл.50. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот или на движими вещи, продадени по реда на публичната продан на имот, се събира такса 1,5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 3000 лв. Таксата е за сметка на купувача.
Чл. 51.(1) За извършване на публична продан на делбен имот, на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.
(2)При извършване на публична продан на делбен имот, таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове.
Чл.52. За извършване на продажба на движими вещи чрез явен търг с устно наддаване се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 20лв.
Чл. 53. (1) За изпълнение на парично вземане таксата се събира върху събраната сума, както следва:
1. до 100 лв. - 15 лв.;
2. от 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв
3. от 1000 до 10 000 лв. - 105 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.; 4. от 10 000 до 50 000 лв. - 825 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.; 5. от 50 000 до 100 000 лв. - 3225 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
6. над 100 000 лв. - 5225 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.
(2) Таксата не се дължи върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение.
(3) При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Сумата, събрана при частични плащания трябва да е равна на сумата, изчислена върху общо събраната сума.
(4) При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително и за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца, с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време.
(5) Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от държавния съдебен изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели.
(6) От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада събраната такса по чл. 47 за извършване на опис.
Чл. 54. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия.
Чл. 55. За запечатване и разпечатване на имущество по открито наследство се събира такса от 20 лв.
Чл. 56. Таксите, определени в тарифата за съответното действие, с изключение на таксите по чл. 53, се внасят от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното действие,.
Чл. 57. Когато държавният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса.
Чл.58. Таксите по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.
Преходни и заключителни разпоредба
§ 1. (1) Държавни такси по чл. 23 се събират и за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър.
(2) Държавна такса за удостоверенията за пререгистрация по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър не се дължи.
§ 2. За висящите производство, по които са събрани такси по отмененета част от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието допълнителни такси не се събират.
§ 3. Тарифата се приема на основание чл. 73,ал.3 от Гражданския процесуален кодекс и влиза в сила от 1 март 2008 г.

Последна промяна от Неделя, 26 Февруари 2012г. 19:48ч.