НАЧАЛО КОНКУРСИ ЗА РАБОТА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" В РАЙОНЕН СЪД КРУМОВГРАД
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" В РАЙОНЕН СЪД КРУМОВГРАД Печат


О Б Я В А

Районен съд – Крумовград обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар”  по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да имат българско гражданство;

- да са навършили пълнолетие;

- да имат средно образование;

- да не са поставени под запрещение;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

-да не са лишени по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- да не са налице обстоятелствата по чл.137, ал.2 от ПАС, вр. чл.107а от КТ;

- да притежават необходимите нравствени и професионални качества;

Начин на провеждане на конкурса: два етапа: първи етап разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващия етап; втори етап – практически изпит и събеседване.

Необходими документи за допускане до участие в конкурса:

- писмено заявление за участие в конкурса /по образец/

- автобиография ;

- диплома за завършена образователна степен за заемане на длъжността /средно образование/;

- медицинско свидетелство за работа;

- свидетелство за съдимост за работа / оригинал/;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж ;

- други документи , доказващи квалификация и умения за обявената длъжност

- 2 броя декларации съобразно изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата / по образец/;

- копие от лична карта;

Място и краен срок за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 30 дни от датата на публикуване на обявата на адрес : Районен съд- Крумовград, пл. «България» № 17, етаж І, стая № 2 – «Регистратура». За допълнителна информация - тел.03641/9927.

Документите се подават лично от кандидата или чрез пълномощник в запечатан плик, като при приемането им се входират с пореден номер и дата.

Формуляри от заявление, 2 бр. декларации, длъжностна характеристика могат да се изтеглят от сайта на Районен съд - Крумовград www.regcourt-krumovgrad.com

Всички съобщения и информации, свързани с конкурса да се обявяват на информационното табло на РС Крумовград намиращо се на входната врата на Съдебната палата гр. Крумовград и се публикуват на интернет - страницата на съда.

Обява за конкурса е публикувана в бр.104 от 27.09.2017 г. на вестник „АРДА НЮЗ“.

 

Последна промяна от Сряда, 27 Септември 2017г. 09:15ч.